Regulaminy dla Kuracjuszy

Wielkość tekstu

 

REGULAMIN PORZĄDKOWY KURACJUSZY

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Na terenie obiektów uzdrowiska bezwzględnie zakazane jest:

  -        zachowanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego,

  -        spożywanie napojów alkoholowych z wyłączeniem klientów Restauracji Parkowa i ogródka przylegającego do Restauracji,

  -        palenie tytoniu i zażywanie środków odurzających oraz przebywanie pod ich wpływem, 

  -        uprawianie gier hazardowych, organizowanie zbiórek pieniężnych, sprzedaż bezpośrednia i akwizycja,

  -        wprowadzanie i przechowywanie zwierząt.

 2. Na terenie jadalni i zakładu przyrodoleczniczego obowiązuje obuwie zamienne. Okrycie wierzchnie należy pozostawiać w odpłatnej szatni znajdującej się przy Recepcji.
 3. Kuracjusze zobowiązani są do przestrzegania przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych oraz czystości i ustalonego porządku na terenie Uzdrowiska.
 4. Uzdrowisko nie ponosi odpowiedzialności za zaginione przedmioty wartościowe i pieniądze, które nie zostały złożone do depozytu w recepcji.
 5. Należy zachować ostrożność i nie przebywać w Parku Zdrojowym w czasie bardzo silnego wiatru. Zasady korzystania z Parku reguluje odrębny regulamin dostępny przy wejściu do Parku.
 6. Kuracjuszy przebywających na pobytach leczniczych obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych i przebywania na terenie Uzdrowiska pod wpływem alkoholu.
 7. Na terenie obiektów w godzinach 22:00 – 6:00 obowiązuje cisza nocna.
 8. Doba pobytu rozpoczyna się o g. 14:00, a kończy o g. 12:00 w dniu wyjazdu. Przebywanie w pokoju po godzinie 12:00 ostatniego dnia pobytu jest równoznaczne z przedłużeniem pobytu, płatne wg cennika.
 9. Zabrania się używania w pokojach własnych grzałek, kuchenek elektrycznych, grzejników i żelazek elektrycznych. Należy korzystać z ogólnodostępnych czajników elektrycznych dostępnych w obiekcie. W recepcji można bezpłatnie wypożyczyć żelazko i prasować w wyznaczonym do tego miejscu.
 10. Zabrania się przechowywania w pokojach substancji łatwopalnych, wybuchowych lub niebezpiecznych.
 11. W czasie przebywania kuracjusza w pokoju, a w szczególności w porze nocnej nie należy zamykać drzwi na klucz, ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe oraz ewentualną konieczną pomoc medyczną.
 12. Opuszczając pokój kuracjusz jest zobowiązany: sprawdzić zamknięcie kranów, wyłączyć światło, TV i radio, zamknąć okna oraz drzwi.
 13. Rozmowy telefoniczne na zewnątrz łączone są za pośrednictwem Recepcji, po wybraniu numeru wewnętrznego 811, w godzinach 7:00-20:00. Rozliczenie rozmów odbywa się dzień przed zakończeniem turnusu w oparciu o wydruk telefoniczny z centrali.
 14. Kuracjusz ponosi odpowiedzialność materialną za przydzielone mu do użytkowania i znajdujące się w pokojach przedmioty stanowiące własność Uzdrowiska. W razie wyrządzenia szkód Kuracjusz zobowiązany jest pokryć ich równowartość w wysokości rzeczywistych kosztów faktycznie poniesionych przez Uzdrowisko.
 15. W przypadku zgubienia klucza do pokoju i przedmiotów wydanych wraz z kluczem Kuracjusz zobowiązany jest do uiszczenia opłaty wg cennika.
 16. Posiłki wydawane są w Sali Jadalnej w Głównym Domu Zdrojowym w systemie dwuzmianowym zgodnie z przydziałem podczas rejestracji. Uzdrowisko w uzasadnionych sytuacjach zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca podania posiłku o czym wcześniej poinformuje Kuracjuszy.
 17. Nie przybycie na posiłek w czasie jego wydawania skutkuje jego utratą.
 18. Podawanie posiłków do pokoi może mieć miejsce jedynie na zlecenie lekarza.
 19. Obowiązuje bezwzględny zakaz wynoszenia jedzenia oraz zastawy stołowej i sztućców z jadalni.
 20. W przypadku wyjazdów na wycieczki Kuracjuszom przysługuje suchy prowiant za jeden posiłek. W przypadku wycieczki indywidualnej chęć otrzymania prowiantu należy zgłosić minimum jeden dzień wcześniej w Recepcji Uzdrowiska.
 21. W pokojach nie należy przechowywać artykułów żywnościowych łatwo psujących się i o przykrym zapachu. Wszelką przywiezioną lub zakupioną podczas pobytu żywność wymagającą przechowywania w warunkach chłodniczych można trzymać wyłącznie w udostępnionych Kuracjuszom lodówkach znajdujących się w wybranych miejscach obiektu. Pozostawiona w lodówce żywność powinna być opisana imieniem i nazwiskiem. Uzdrowisko nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w ogólnodostępnych lodówkach oraz za ewentualne konsekwencje spożycia niewłaściwie przechowywanej żywności. Kuracjusz zobowiązany jest do opróżnienia lodówki w dniu wyjazdu.
 22.  Kuracjusz, który nie stosuje się do postanowień niniejszego regulaminu albo w sposób szkodliwy dla zdrowia lub uciążliwy dla otoczenia narusza regulamin, może zostać wypisany dyscyplinarnie. Jeśli Kuracjusz był skierowany przez NFZ o zaistnieniu w/w okoliczności zawiadamia się również właściwego dysponenta skierowania.

II LECZENIE FINANSOWANE PRZEZ NFZ

POBYTY STACJONARNE

 1. Przyjęcia na leczenie do Uzdrowiska dokonuje się na podstawie imiennego skierowania wydanego przez NFZ wraz z obowiązującą dokumentacją lekarską
  i dokumentem potwierdzającym tożsamość.
 2. Uzdrowisko nie prowadzi rezerwacji telefonicznej lub listownej. Miejsca przydzielane są przez pielęgniarkę dyżurną po przyjeździe do wyznaczonego obiektu. Małżeństwom przydzielane są pokoje 2 osobowe tylko w ramach możliwości danego obiektu.
 3. Rejestracja Kuracjuszy odbywa się w dyżurce pielęgniarskiej. Kuracjusz otrzymuje przydział do pokoju. Samowolna zmiana pokoju jest niedozwolona.
 4. Wyżywienie w dniu przyjazdu rozpoczyna się obiadem, a kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.
 5. Kuracjusz ma prawo skorzystać z dodatkowego noclegu na dzień przed rozpoczęciem turnusu (tylko w przypadku wolnych miejsc noclegowych) od g. 19:00 -  tzw. noc przedwlotowa. Cenę nocy przedwlotowej reguluje cennik.
 6. Częściowa odpłatność za pobyt sanatoryjny (w wysokości zgodnej z obowiązującym Rozp. Ministra Zdrowia),  opłata uzdrowiskowa na rzecz gminy i inne płatności za pobyt winne być dokonane w Biurze Planowania Zabiegów najpóźniej w drugim dniu pobytu.
 7. Podczas obchodów medycznych Kuracjusz powinien przebywać w pokoju.
 8. Opuszczenie Uzdrowiska wymaga zgłoszenia pielęgniarce. Kuracjusze zobowiązani są powrócić do obiektów Uzdrowiska do godziny 22:00.
 9. Przepustki wydawane są za zgodą Ordynatora i udzielane na okres do 12 godzin. Zabiegi niewykorzystane w związku z przepustką podlegają opłacie. Wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych Ordynator może udzielić przepustki powyżej 12 godzin, a Kuracjusz zobowiązany jest do wniesienia opłaty za każdy opuszczony dzień pobytu.
 10. Kuracjusz, który z własnej winy został wypisany przed ukończeniem pobytu, samowolnie, wbrew zaleceniom lekarskim przerwał pobyt lub nie wykorzystał w pełni skierowania bez uzasadnionej przyczyny, zobowiązany jest do wniesienia opłaty, której wysokość określa cennik.
 11. Podstawą otrzymania wypisu jest zwrot uzupełnionej karty zabiegowej do Pielęgniarki Oddziałowej.
 12. Kuracjusz ma możliwość wypożyczenia telewizora za opłatą wskazaną w cenniku.
 13. Kuracjusze, którzy przyjechali do Uzdrowiska własnym samochodem zobowiązani są zgłosić ten fakt w Recepcji Uzdrowiska i przy meldunku podać numer rejestracyjny pojazdu. Parkowanie jest odpłatne wg cennika.

KURACJA AMBULATORYJNA

 1. Przyjęcia na leczenie do Uzdrowiska dokonuje się na podstawie imiennego skierowania wydanego przez uprawnioną instytucję wraz z obowiązującą dokumentacją lekarską i dokumentem potwierdzającym tożsamość.
 2. Realizacja badań lekarskich i zabiegów zaplanowanych na karcie zabiegowej odbywa się wyłącznie w wyznaczonych dniach i godzinach.
 3. Przeplanowanie bezkosztowe zabiegów możliwe jest wyłącznie w nagłych przypadkach potwierdzonych urzędowym dokumentem. W pozostałych przypadkach pacjent ponosi pełną odpłatność zgodnie z cennikiem.
 4. Kuracjusz zobowiązany jest zwrócić do Biura Planowania Zabiegów uzupełnioną kartę zabiegową bezpośrednio po zakończeniu leczenia. W innym przypadku zostanie naliczona opłata za każdy nieudokumentowany dzień kuracji zgodnie z cennikiem.

II USŁUGI ODPŁATNE

POBYTY STACJONARNE

 1.  Osoby samodzielnie finansujące swój pobyt zgodnie z obowiązującym cennikiem przyjmowane są po dokonaniu uprzedniej rezerwacji miejsca lub bez rezerwacji, w miarę posiadanych wolnych miejsc.
 2. Rejestracja odbywa się w Recepcji. Kuracjusz otrzymuje przydział do pokoju. Samowolna zmiana pokoju jest niedozwolona.
 3. Rodzaj wyżywienia uzależniony jest od zakupionej oferty. 
 4. Opłata za pobyt w ramach  pakietu usług pełnopłatnych jest wielkością ryczałtową,  w związku z tym nie stosuje się co do zasady zwrotu za niewykorzystane noclegi, zabiegi oraz posiłki.
 5. W przypadku braku możliwości realizacji zabiegów zawartych w wykupionym pakiecie ze względu na stan zdrowia pacjenta lekarz może dokonać uzasadnionych zmian zabiegów. W sytuacji braku zgody pacjenta na zmianę zabiegów zawartych w pakiecie z powodu przeciwwskazań zdrowotnych lekarz może dokonać dyskwalifikacji z leczenia. W przypadku dyskwalifikacji lekarskiej pacjent ponosi stałą opłatę za 1 dobę pobytu.  
 6. Opłata uzdrowiskowa na rzecz gminy i inne płatności za pobyt winne być dokonane w Biurze Planowania Zabiegów najpóźniej w drugim dniu pobytu.
 7. W trosce o bezpieczeństwo Kuracjuszy opuszczenie Uzdrowiska przez osoby przebywające na pobytach leczniczych wymaga zgłoszenia w Recepcji.
 8.  Powrót do obiektów Uzdrowiska po godzinie 22:00 lub nieobecność w nocy również wymaga zgłoszenia w Recepcji.

KURACJA AMBULATORYJNA

 1. Przyjęcie na leczenie dokonuje się na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz aktualnej dokumentacji medycznej (OB, morfologia krwi, badanie moczu, EKG i RTG klatki piersiowej).
 2. Przed wizytą lekarską należy uiścić opłatę.
 3. Opłata za zabiegi pobierana jest niezwłocznie po zaplanowaniu karty zabiegowej.
 4. Realizacja badań lekarskich i zabiegów zaplanowanych na karcie zabiegowej odbywa się wyłącznie w wyznaczonych dniach i godzinach.
 5. Przeplanowanie bezkosztowe zabiegów możliwe jest wyłącznie w nagłych przypadkach potwierdzonych urzędowym dokumentem. W pozostałych przypadkach pacjent ponosi pełną odpłatność zgodnie z cennikiem. 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZABIEGÓW REHABILITACYJNYCH

 1. Należy zgłaszać się na badanie lekarskie w wyznaczonych terminach.
 2. Rezerwacji telefonicznej bądź mailowej można dokonać wyłącznie na zabiegi nie wymagające wizyty lekarskiej jednorazowo i tylko w miarę dostępności zabiegów.
 3. Rodzaj i parametry zabiegów ustala wyłącznie lekarz Uzdrowiskowy. Karta zabiegowa jest częścią dokumentacji medycznej. Jej wymiana, odstąpienie i wprowadzenie zmian w jej treści są bezwzględnie zakazane.
 4. Realizacja zabiegów zaplanowanych na karcie zabiegowej odbywa się wyłącznie w wyznaczonych dniach i godzinach.
 5. Kuracjusz zobowiązany jest do przestrzegania wyznaczonych godzin  rozpoczęcia zabiegu. Spóźnienie na zabieg powoduje utratę prawa do jego pobrania.
 6. Kuracjusz NFZ, który wbrew zaleceniom lekarza prowadzącego nie wykorzysta któregokolwiek z zabiegów zleconych i zaplanowanych na dany dzień zobowiązany jest uiścić przed zakończeniem leczenia stosowną opłatę określoną w cenniku. 
 7. Zabiegi nie wykorzystane przez Kuracjuszy samofinansujących leczenie przepadają i nie podlegają zwrotowi.
 8. Ewentualne dolegliwości mogące mieć wpływ na przebieg zabiegu należy zgłaszać przed zabiegiem pracownikowi wykonującemu zabieg, a nagłe zachorowania i inne niedyspozycje uniemożliwiające pobranie zabiegu należy niezwłocznie zgłaszać lekarzowi Uzdrowiskowemu.
 9. W trakcie kuracji zleconej przez lekarza Uzdrowiskowego poddawanie się jakimkolwiek innym zabiegom lub przyjmowanie leków bez zezwolenia lekarza Uzdrowiskowego jest niedozwolone.
 10. Bezwzględnie zakazane jest stawianie się na zabiegi po spożyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających. W przypadku uzasadnionego podejrzenia takiego stanu Uzdrowisko zastrzega sobie możliwość zbadania alkomatem. W przypadku braku zgody na badanie nie będzie możliwe zrealizowane zabiegu.
 11. Kuracjuszowi na jego wniosek udostępniana jest dokumentacja medyczna na zasadach określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w ustawie o ochronie danych osobowych.

 

 

CENNIK OPŁAT DODATKOWYCH

opłata z tytułu niewykorzystanych, wbrew zaleceniom lekarza prowadzącego, zaplanowanych na dany dzień zabiegów zleconych w ramach leczenia pacjenta ambulatoryjnego NFZ 30 zł /dzień
opłata z tytułu niezwrócenia przez pacjenta ambulatoryjnego NFZ Karty zleceń zabiegów po zakończeniu leczenia uzdrowiskowego 30 zł / dzień x ilość dni zabiegowych
opłata z tytułu niewykorzystanych, wbrew zaleceniom lekarza prowadzącego, zaplanowanych na dany dzień zabiegów zleconych w ramach leczenia pacjenta sanatoryjnego i szpitalnego NFZ 100 zł / dzień
opłata za każdy opuszczony wbrew zaleceniom lekarskim i objęty turnusem dzień pobytu przez pacjenta sanatoryjnego i szpitalnego NFZ 100 zł / dzień
noc przedwlotowa 40 zł
wypożyczenie telewizora na okres do 5 dni 8 zł / dzień
wypożyczenie telewizora na okres od 5 do 15 dni 4 zł / dzień
wypożyczenie telewizora powyżej 16 dni 60 zł / pobyt
opłata parkingowa za 21 dni 40 zł
opłata za zgubienie klucza

Główny Dom Zdrojowy – 10 zł

„Szwajcarka” – 40 zł

opłata za zgubienie pilota 100 zł
opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej

 jedna strona wyciągu lub odpisu – 8 zł

jedna strona kopii – 0,30 zł

opłata za korzystanie z szatni przez pacjentów ambulatoryjnych

karnet – 10 zł

jednorazowe – 1 zł 

 

Regulaminy do pobrania: TUTAJ