Regulaminy dla Kuracjuszy

Wielkość tekstu

 

PROCEDURY DLA KURACJUSZY - WIZYTY LEKARSKIE

 1. Rejestracja w celu ustalenia wizyty lekarskiej odbywa się telefonicznie lub w inny zdalny sposób.
 2. Podczas rozmowy telefonicznej przeprowadzana jest ankieta wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV–2.
 3. Do Uzdrowiska może zgłosić się wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  W przypadku zaobserwowania u siebie objawów chorobowych, pacjent zobowiązany jest telefonicznie lub mailowo poinformować pracownika Biura Planowania Zabiegów i nie zgłaszać się w tym dniu na wizytę.
  Pacjent powinien skontaktować się telefonicznie ze swoim lekarzem w celu uzyskania teleporady medycznej, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 albo 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 4. Nie mogą zgłaszać się na turnus osoby, które przebywają z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją.
 5. Wejście dla pacjentów od strony Biura Planowania Zabiegów.
 6. Na wizytę lekarską należy się zgłosić maksymalnie 15 min przed jej terminem w celu rejestracji.
 7. Osoba wchodząca do budynku musi mieć zakryte usta i nos przy pomocy maseczki lub przyłbicy, a także przebywać w niej przez cały czas pobytu w Głównym Domu Zdrojowym.
 8. Osoba wchodząca musi zdezynfekować ręce i poddać się badaniu temperatury ciała, a następnie wypełnić i podpisać ankietę aktualizacyjną.
 9. Przy stwierdzeniu temperatury powyżej 38° lub oznak choroby: jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, pacjent nie zostanie wpuszczony do budynku.
 10. Należy stosować się do zaleceń personelu Uzdrowiska.
 11. Obowiązuje zakaz przebywania w obiekcie osób, które nie mają umówionej wizyty lekarskiej.
 12. Pacjenci czekający na wizytę lekarską zobowiązani są do pozostawania wyłącznie w poczekani przed Biurem Planowania Zabiegów z zachowaniem zasad dystansu społecznego minimum 2m.
 13. Pacjenci po odbyciu wizyty lekarskiej zobowiązani są opuścić budynek Uzdrowiska niezwłocznie po przekazaniu informacji dotyczących zasad korzystania z turnusu ambulatoryjnego.
 14. Bezpośrednio przy stanowisku Biura Planowania Zabiegów może znajdować się tylko jedna osoba, należy podchodzić do stanowiska na wezwanie.
 15. Preferowana forma płatności przez pacjentów za towary lub usługi to karta.

 

PROCEDURY DLA KURACJUSZY - POBIERANIE ZABIEGÓW

 1. Na 6 dni przed rozpoczęciem kuracji każdy kuracjusz zobowiązany jest wykonać test na COVID-19. Zlecenie badania dokonuje Uzdrowisko, w tym celu należy skontaktować się z Biurem Planowania Zabiegów.
 2. Wejście dla pacjentów z ważną kartą zabiegową, korzystających z zabiegów znajduje się od recepcji.
 3. Na zabiegi należy zgłosić się maksymalnie na ok. 10 min przed ich terminem.
 4. Obowiązuje zakaz przebywania w obiekcie osób, które nie korzystają z zabiegów w trybie ambulatoryjnym.
 5. Do Uzdrowiska może zgłosić się wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  W przypadku zaobserwowania u siebie objawów chorobowych, pacjent zobowiązany jest telefonicznie lub mailowo poinformować pracownika Biura Planowania Zabiegów i nie zgłaszać się w tym dniu na zabiegi.
  Pacjent powinien skontaktować się telefonicznie ze swoim lekarzem w celu uzyskania teleporady medycznej, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 albo 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 6. Nie mogą zgłaszać się na turnus osoby, które przebywają z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją.
 7. Osoba wchodząca do budynku musi mieć zakryte usta i nos przy pomocy maseczki lub przyłbicy, a także przebywać w niej przez cały czas pobytu w Głównym Domu Zdrojowym.
 8. Na zabiegi mogą wejść wyłącznie osoby z osłoną na usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
 9. Osoba wchodząca musi zdezynfekować ręce i poddać się badaniu temperatury ciała, a następnie wypełnić i podpisać ankietę aktualizacyjną.
 10. Przy stwierdzeniu temperatury powyżej 38° lub oznak choroby: jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, pacjent nie zostanie wpuszczony do budynku.
 11. Należy stosować się do zaleceń personelu Uzdrowiska.
 12. Bezpośrednio przy stanowisku recepcyjnym może znajdować się tylko jedna osoba, należy podchodzić do stanowiska na wezwanie.
 13. Preferowana forma płatności przez pacjentów za towary lub usługi to karta płatnicza.
 14. Pacjent zobowiązany jest przebywać tylko w miejscach zleconych zabiegów – zakaz chodzenia po całym budynku Uzdrowiska.
 15. Należy bezwzględnie przestrzegać zaplanowanych godzin zabiegów i stawiać się na nie w wyznaczonym terminie o wyznaczonej godzinie. Niepunktualne zgłoszenie się na zabiegi skutkuje brakiem ich realizacji.
 16. Pacjenci proszeni są o cierpliwość - po każdym zabiegu następuje dezynfekcja stanowiska przez personel.
 17. Pacjent przychodzi na zabiegi wyłącznie z niezbędnymi przedmiotami, w stroju umożliwiającym pobieranie zabiegów oraz ćwiczenia.
 18. Obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych w trakcie zabiegów.
 19. Pacjenci po zakończonych zabiegach zobowiązani są niezwłocznie opuścić bazę zabiegową.

 

REGULAMIN PORZĄDKOWY KURACJUSZY

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Na terenie obiektów uzdrowiska bezwzględnie zakazane jest:

  -        zachowanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego,

  -        spożywanie napojów alkoholowych z wyłączeniem klientów Restauracji Parkowa i ogródka przylegającego do Restauracji,

  -        palenie tytoniu i zażywanie środków odurzających oraz przebywanie pod ich wpływem, 

  -        uprawianie gier hazardowych, organizowanie zbiórek pieniężnych, sprzedaż bezpośrednia i akwizycja,

  -        wprowadzanie i przechowywanie zwierząt.

 2. Na terenie jadalni i zakładu przyrodoleczniczego obowiązuje obuwie zamienne. Okrycie wierzchnie należy pozostawiać w odpłatnej szatni znajdującej się przy Recepcji.
 3. Kuracjusze zobowiązani są do przestrzegania przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych oraz czystości i ustalonego porządku na terenie Uzdrowiska.
 4. Uzdrowisko nie ponosi odpowiedzialności za zaginione przedmioty wartościowe i pieniądze, które nie zostały złożone do depozytu w recepcji.
 5. Należy zachować ostrożność i nie przebywać w Parku Zdrojowym w czasie bardzo silnego wiatru. Zasady korzystania z Parku reguluje odrębny regulamin dostępny przy wejściu do Parku.
 6. Kuracjuszy przebywających na pobytach leczniczych obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych i przebywania na terenie Uzdrowiska pod wpływem alkoholu.
 7. Na terenie obiektów w godzinach 22:00 – 6:00 obowiązuje cisza nocna.
 8. Doba pobytu rozpoczyna się o g. 14:00, a kończy o g. 12:00 w dniu wyjazdu. Przebywanie w pokoju po godzinie 12:00 ostatniego dnia pobytu jest równoznaczne z przedłużeniem pobytu, płatne wg cennika.
 9. Zabrania się używania w pokojach własnych grzałek, kuchenek elektrycznych, grzejników i żelazek elektrycznych. Należy korzystać z ogólnodostępnych czajników elektrycznych dostępnych w obiekcie. W recepcji można bezpłatnie wypożyczyć żelazko i prasować w wyznaczonym do tego miejscu.
 10. Zabrania się przechowywania w pokojach substancji łatwopalnych, wybuchowych lub niebezpiecznych.
 11. W czasie przebywania kuracjusza w pokoju, a w szczególności w porze nocnej nie należy zamykać drzwi na klucz, ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe oraz ewentualną konieczną pomoc medyczną.
 12. Opuszczając pokój kuracjusz jest zobowiązany: sprawdzić zamknięcie kranów, wyłączyć światło, TV i radio, zamknąć okna oraz drzwi.
 13. Rozmowy telefoniczne na zewnątrz łączone są za pośrednictwem Recepcji, po wybraniu numeru wewnętrznego 811, w godzinach 7:00-20:00. Rozliczenie rozmów odbywa się dzień przed zakończeniem turnusu w oparciu o wydruk telefoniczny z centrali.
 14. Kuracjusz ponosi odpowiedzialność materialną za przydzielone mu do użytkowania i znajdujące się w pokojach przedmioty stanowiące własność Uzdrowiska. W razie wyrządzenia szkód Kuracjusz zobowiązany jest pokryć ich równowartość w wysokości rzeczywistych kosztów faktycznie poniesionych przez Uzdrowisko.
 15. W przypadku zgubienia klucza do pokoju i przedmiotów wydanych wraz z kluczem Kuracjusz zobowiązany jest do uiszczenia opłaty wg cennika.
 16. Posiłki wydawane są w Sali Jadalnej w Głównym Domu Zdrojowym w systemie dwuzmianowym zgodnie z przydziałem podczas rejestracji. Uzdrowisko w uzasadnionych sytuacjach zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca podania posiłku o czym wcześniej poinformuje Kuracjuszy.
 17. Nie przybycie na posiłek w czasie jego wydawania skutkuje jego utratą.
 18. Podawanie posiłków do pokoi może mieć miejsce jedynie na zlecenie lekarza.
 19. Obowiązuje bezwzględny zakaz wynoszenia jedzenia oraz zastawy stołowej i sztućców z jadalni.
 20. W przypadku wyjazdów na wycieczki Kuracjuszom przysługuje suchy prowiant za jeden posiłek. W przypadku wycieczki indywidualnej chęć otrzymania prowiantu należy zgłosić minimum jeden dzień wcześniej w Recepcji Uzdrowiska.
 21. W pokojach nie należy przechowywać artykułów żywnościowych łatwo psujących się i o przykrym zapachu. Wszelką przywiezioną lub zakupioną podczas pobytu żywność wymagającą przechowywania w warunkach chłodniczych można trzymać wyłącznie w udostępnionych Kuracjuszom lodówkach znajdujących się w wybranych miejscach obiektu. Pozostawiona w lodówce żywność powinna być opisana imieniem i nazwiskiem. Uzdrowisko nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w ogólnodostępnych lodówkach oraz za ewentualne konsekwencje spożycia niewłaściwie przechowywanej żywności. Kuracjusz zobowiązany jest do opróżnienia lodówki w dniu wyjazdu.
 22.  Kuracjusz, który nie stosuje się do postanowień niniejszego regulaminu albo w sposób szkodliwy dla zdrowia lub uciążliwy dla otoczenia narusza regulamin, może zostać wypisany dyscyplinarnie. Jeśli Kuracjusz był skierowany przez NFZ o zaistnieniu w/w okoliczności zawiadamia się również właściwego dysponenta skierowania.

II LECZENIE FINANSOWANE PRZEZ NFZ

POBYTY STACJONARNE

 1. Przyjęcia na leczenie do Uzdrowiska dokonuje się na podstawie imiennego skierowania wydanego przez NFZ wraz z obowiązującą dokumentacją lekarską
  i dokumentem potwierdzającym tożsamość.
 2. Uzdrowisko nie prowadzi rezerwacji telefonicznej lub listownej. Miejsca przydzielane są przez pielęgniarkę dyżurną po przyjeździe do wyznaczonego obiektu. Małżeństwom przydzielane są pokoje 2 osobowe tylko w ramach możliwości danego obiektu.
 3. Rejestracja Kuracjuszy odbywa się w dyżurce pielęgniarskiej. Kuracjusz otrzymuje przydział do pokoju. Samowolna zmiana pokoju jest niedozwolona.
 4. Wyżywienie w dniu przyjazdu rozpoczyna się obiadem, a kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.
 5. Kuracjusz ma prawo skorzystać z dodatkowego noclegu na dzień przed rozpoczęciem turnusu (tylko w przypadku wolnych miejsc noclegowych) od g. 19:00 -  tzw. noc przedwlotowa. Cenę nocy przedwlotowej reguluje cennik.
 6. Częściowa odpłatność za pobyt sanatoryjny (w wysokości zgodnej z obowiązującym Rozp. Ministra Zdrowia),  opłata uzdrowiskowa na rzecz gminy i inne płatności za pobyt winne być dokonane w Biurze Planowania Zabiegów najpóźniej w drugim dniu pobytu.
 7. Podczas obchodów medycznych Kuracjusz powinien przebywać w pokoju.
 8. Opuszczenie Uzdrowiska wymaga zgłoszenia pielęgniarce. Kuracjusze zobowiązani są powrócić do obiektów Uzdrowiska do godziny 22:00.
 9. Przepustki wydawane są za zgodą Ordynatora i udzielane na okres do 12 godzin. Zabiegi niewykorzystane w związku z przepustką podlegają opłacie. Wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych Ordynator może udzielić przepustki powyżej 12 godzin, a Kuracjusz zobowiązany jest do wniesienia opłaty za każdy opuszczony dzień pobytu.
 10. Kuracjusz, który z własnej winy został wypisany przed ukończeniem pobytu, samowolnie, wbrew zaleceniom lekarskim przerwał pobyt lub nie wykorzystał w pełni skierowania bez uzasadnionej przyczyny, zobowiązany jest do wniesienia opłaty, której wysokość określa cennik.
 11. Podstawą otrzymania wypisu jest zwrot uzupełnionej karty zabiegowej do Pielęgniarki Oddziałowej.
 12. Kuracjusz ma możliwość wypożyczenia telewizora za opłatą wskazaną w cenniku.
 13. Kuracjusze, którzy przyjechali do Uzdrowiska własnym samochodem zobowiązani są zgłosić ten fakt w Recepcji Uzdrowiska i przy meldunku podać numer rejestracyjny pojazdu. Parkowanie jest odpłatne wg cennika.

KURACJA AMBULATORYJNA

 1. Przyjęcia na leczenie do Uzdrowiska dokonuje się na podstawie imiennego skierowania wydanego przez uprawnioną instytucję wraz z obowiązującą dokumentacją lekarską i dokumentem potwierdzającym tożsamość.
 2. Realizacja badań lekarskich i zabiegów zaplanowanych na karcie zabiegowej odbywa się wyłącznie w wyznaczonych dniach i godzinach.
 3. Przeplanowanie bezkosztowe zabiegów możliwe jest wyłącznie w nagłych przypadkach potwierdzonych urzędowym dokumentem. W pozostałych przypadkach pacjent ponosi pełną odpłatność zgodnie z cennikiem.
 4. Kuracjusz zobowiązany jest zwrócić do Biura Planowania Zabiegów uzupełnioną kartę zabiegową bezpośrednio po zakończeniu leczenia. W innym przypadku zostanie naliczona opłata za każdy nieudokumentowany dzień kuracji zgodnie z cennikiem.

II USŁUGI ODPŁATNE

POBYTY STACJONARNE

 1.  Osoby samodzielnie finansujące swój pobyt zgodnie z obowiązującym cennikiem przyjmowane są po dokonaniu uprzedniej rezerwacji miejsca lub bez rezerwacji, w miarę posiadanych wolnych miejsc.
 2. Rejestracja odbywa się w Recepcji. Kuracjusz otrzymuje przydział do pokoju. Samowolna zmiana pokoju jest niedozwolona.
 3. Rodzaj wyżywienia uzależniony jest od zakupionej oferty. 
 4. Opłata za pobyt w ramach  pakietu usług pełnopłatnych jest wielkością ryczałtową,  w związku z tym nie stosuje się co do zasady zwrotu za niewykorzystane noclegi, zabiegi oraz posiłki.
 5. W przypadku braku możliwości realizacji zabiegów zawartych w wykupionym pakiecie ze względu na stan zdrowia pacjenta lekarz może dokonać uzasadnionych zmian zabiegów. W sytuacji braku zgody pacjenta na zmianę zabiegów zawartych w pakiecie z powodu przeciwwskazań zdrowotnych lekarz może dokonać dyskwalifikacji z leczenia. W przypadku dyskwalifikacji lekarskiej pacjent ponosi stałą opłatę za 1 dobę pobytu.  
 6. Opłata uzdrowiskowa na rzecz gminy i inne płatności za pobyt winne być dokonane w Biurze Planowania Zabiegów najpóźniej w drugim dniu pobytu.
 7. W trosce o bezpieczeństwo Kuracjuszy opuszczenie Uzdrowiska przez osoby przebywające na pobytach leczniczych wymaga zgłoszenia w Recepcji.
 8.  Powrót do obiektów Uzdrowiska po godzinie 22:00 lub nieobecność w nocy również wymaga zgłoszenia w Recepcji.

KURACJA AMBULATORYJNA

 1. Przyjęcie na leczenie dokonuje się na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz aktualnej dokumentacji medycznej (OB, morfologia krwi, badanie moczu, EKG).
 2. Przed wizytą lekarską należy uiścić opłatę.
 3. Opłata za zabiegi pobierana jest niezwłocznie po zaplanowaniu karty zabiegowej.
 4. Realizacja badań lekarskich i zabiegów zaplanowanych na karcie zabiegowej odbywa się wyłącznie w wyznaczonych dniach i godzinach.
 5. Przeplanowanie bezkosztowe zabiegów możliwe jest wyłącznie w nagłych przypadkach potwierdzonych urzędowym dokumentem. W pozostałych przypadkach pacjent ponosi pełną odpłatność zgodnie z cennikiem. 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZABIEGÓW REHABILITACYJNYCH

 1. Należy zgłaszać się na badanie lekarskie w wyznaczonych terminach.
 2. Rezerwacji telefonicznej bądź mailowej można dokonać wyłącznie na zabiegi nie wymagające wizyty lekarskiej jednorazowo i tylko w miarę dostępności zabiegów.
 3. Rodzaj i parametry zabiegów ustala wyłącznie lekarz Uzdrowiskowy. Karta zabiegowa jest częścią dokumentacji medycznej. Jej wymiana, odstąpienie i wprowadzenie zmian w jej treści są bezwzględnie zakazane.
 4. Realizacja zabiegów zaplanowanych na karcie zabiegowej odbywa się wyłącznie w wyznaczonych dniach i godzinach.
 5. Kuracjusz zobowiązany jest do przestrzegania wyznaczonych godzin  rozpoczęcia zabiegu. Spóźnienie na zabieg powoduje utratę prawa do jego pobrania.
 6. Kuracjusz NFZ, który wbrew zaleceniom lekarza prowadzącego nie wykorzysta któregokolwiek z zabiegów zleconych i zaplanowanych na dany dzień zobowiązany jest uiścić przed zakończeniem leczenia stosowną opłatę określoną w cenniku. 
 7. Zabiegi nie wykorzystane przez Kuracjuszy samofinansujących leczenie przepadają i nie podlegają zwrotowi.
 8. Ewentualne dolegliwości mogące mieć wpływ na przebieg zabiegu należy zgłaszać przed zabiegiem pracownikowi wykonującemu zabieg, a nagłe zachorowania i inne niedyspozycje uniemożliwiające pobranie zabiegu należy niezwłocznie zgłaszać lekarzowi Uzdrowiskowemu.
 9. W trakcie kuracji zleconej przez lekarza Uzdrowiskowego poddawanie się jakimkolwiek innym zabiegom lub przyjmowanie leków bez zezwolenia lekarza Uzdrowiskowego jest niedozwolone.
 10. Bezwzględnie zakazane jest stawianie się na zabiegi po spożyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających. W przypadku uzasadnionego podejrzenia takiego stanu Uzdrowisko zastrzega sobie możliwość zbadania alkomatem. W przypadku braku zgody na badanie nie będzie możliwe zrealizowane zabiegu.
 11. Kuracjuszowi na jego wniosek udostępniana jest dokumentacja medyczna na zasadach określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w ustawie o ochronie danych osobowych.

 

 

CENNIK OPŁAT DODATKOWYCH

opłata z tytułu niewykorzystanych, wbrew zaleceniom lekarza prowadzącego, zaplanowanych na dany dzień zabiegów zleconych w ramach leczenia pacjenta ambulatoryjnego NFZ 30 zł /dzień
opłata z tytułu niezwrócenia przez pacjenta ambulatoryjnego NFZ Karty zleceń zabiegów po zakończeniu leczenia uzdrowiskowego 30 zł / dzień x ilość dni zabiegowych
opłata z tytułu niewykorzystanych, wbrew zaleceniom lekarza prowadzącego, zaplanowanych na dany dzień zabiegów zleconych w ramach leczenia pacjenta sanatoryjnego i szpitalnego NFZ 100 zł / dzień
opłata za każdy opuszczony wbrew zaleceniom lekarskim i objęty turnusem dzień pobytu przez pacjenta sanatoryjnego i szpitalnego NFZ 100 zł / dzień
noc przedwlotowa 40 zł
wypożyczenie telewizora na okres do 5 dni 8 zł / dzień
wypożyczenie telewizora na okres od 5 do 15 dni 4 zł / dzień
wypożyczenie telewizora powyżej 16 dni 60 zł / pobyt
opłata parkingowa za 21 dni 40 zł
opłata za zgubienie klucza

Główny Dom Zdrojowy – 10 zł

„Szwajcarka” – 40 zł

opłata za zgubienie pilota 100 zł
opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej

 jedna strona wyciągu lub odpisu – 8 zł

jedna strona kopii – 0,30 zł

opłata za korzystanie z szatni przez pacjentów ambulatoryjnych

jednorazowe – 1 zł 

 

Regulaminy do pobrania: TUTAJ

 

Informacje zgodne z nowelizacją ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, art. 24 ust. 2 oraz Regulaminem organizacyjnym podmiotu leczniczego:

I

Podmiot leczniczy działa pod nazwą Uzdrowisko Kraków Swoszowice Spółka z o.o.

II

Uzdrowisko Kraków Swoszowice Sp. z o.o. prowadzi działalność leczniczą w ramach:
1) leczenia stacjonarnego i całodobowego, innego niż szpitalne realizowanego przez:
• szpital uzdrowiskowy pod nazwą Uzdrowisko Kraków Swoszowice Szpital Uzdrowiskowy,
• sanatorium uzdrowiskowe pod nazwą Uzdrowisko Kraków Swoszowice
2) leczenia ambulatoryjnego realizowanego przez:
• przychodnię uzdrowiskową pod nazwą Uzdrowisko Kraków Swoszowice Przychodnia.

III

Podmiot udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki i leczenia schorzeń reumatologicznych, ortopedycznych, niektórych neurologicznych, osteoporozy oraz niektórych dermatologicznych (łuszczycy) poprzez kompleksowe postępowanie lecznicze polegające na leczeniu balneologicznym z użyciem wód leczniczych oraz borowiny, zabiegach kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii, masaży.

IV

1. Wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta określa Cennik opłat dodatkowych.
2. Opłaty, o której mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:
1) pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3 powyższej ustawy;
2) w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1. powyższej ustawy.

V

1. Uzdrowisko nie świadczy usługi dotyczącej przechowywania zwłok powyżej 72 godzin od chwili śmierci, w związku z powyższym nie pobiera opłat.
2. Uzdrowisko pokrywa koszt transportu zwłok pacjenta do firmy zewnętrznej, świadczącej usługi przechowywania zwłok.
3. Przechowywanie zwłok pacjenta w zewnętrznej firmie świadczącej te usługi powyżej 72 godzin od chwili śmierci odbywa się na koszt rodziny, opiekunów prawnych zmarłego lub przedstawiciela ustawowego.

VI

Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, mogą być udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością określa Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2015r. poz. 2027). Szczegółowy sposób pobierania tych opłat reguluje regulamin porządkowy.

VII

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia i osób przebywających w obszarze monitorowanym jako prawnie uzasadniony interes Administratora Danych oraz zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Uzdrowisko Kraków Swoszowice Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w zakresie monitoringu wizyjnego.
2. Monitoring wizyjny obejmuje oznaczone budynki, pomieszczenia ogólnodostępne i teren wokół zabudowań.
3. Nagrania obrazu uzyskane w wyniku monitoringu, zawierające dane osobowe przetwarzane są wyłączenie do ww. celów i przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.
W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
4. Dane wizerunkowe są udostępniane firmie świadczącej usługi ochrony. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w związku z prowadzonym postępowaniem.