Zaproszenie do składania ofert na Wykonanie wycinki 247 szt. drzew i 121,3 m² krzewów na terenie Uzdrowiska Kraków Swoszowice

Wielkość tekstu

Przedmiotem zamówienia jest wycinka 247 szt. drzew różnych gatunków i 121,3 m² krzewów na terenie Uzdrowiska Kraków Swoszowice zgodnie z zestawieniem drzew do wycinki (stanowiącym załącznik do formularza oferty o nazwie „cennik”). Wycinkę należy wykonać w sposób nie stanowiący zagrożenia dla użytkowników obiektów Uzdrowiska Kraków Swoszowice.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

-       wycięcie drzew – 247 szt.

-       wycięcie krzewów w ilości 121,3 m²

-       uprzątnięcie gałęzi i konarów (w tym karczowania pni/frezowania pni - frezowanie jako podstawowa forma, karczowanie dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach gdy nie doprowadzi do uszkodzenia systemu korzeniowego sąsiadujących drzew i krzewów)),

-       zakup drewna pozyskanego z wycinki przez Wykonawcę usługi

-       oczyszczenie terenu po wycince.

-       uporządkowanie terenu

Postępowanie wyboru wykonawców prowadzone jest w związku z realizacją projektu „REWITALIZACJA UZDROWISKA KRAKÓW SWOSZOWICE. ETAP 1: REWITALIZACJA PARKU UZDROWISKOWEGO W SWOSZOWICACH” (nr projektu RPMP.06.03.02-12-0529/16), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Priorytet VI, Działanie 6.3.2;

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i sposobu składania ofert zawarte są w załączonych dokumentach:

01 Specyfikacja UKS

02 Załącznik nr 1 Formularz oferty UKS

03 Załącznik nr 1.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków UKS

04 Załącznik nr 1.2 Wykaz usług UKS

05 Załącznik nr 1.3 Wykaz osób UKS

06 Załącznik nr 1.4 Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień UKS

07 Załącznik nr 1.5 Oświadczenie o braku powiązań UKS

09 Załącznik nr 2.1 Projekt umowy UKS

10 Załącznik nr 3.1 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

swu_drzewa_do_wyciecia1

swu_drzewa_do_wyciecia2

swu_drzewa_do_wyciecia3

 

Uzupełnieniem są mapy pokazujące umiejscowienie drzew w Parku.

Część 1 

Część 2 

 

INFORMACJE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA I WYNIKACH

Informacja o zakończeniu postępowania

Informacja o ofertach odrzuconych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty